Regeringen vill göra det billigare att lösa in bundna bolån

Regeringen vill stärka kundernas ställning på bolånemarknaden genom sänka bankernas ersättning när ett bundet bolån ska lösas in.

Regeringen vill ändra hur bankernas ersättning beräknas när en kund vill lösa in ett bundet bolån, det vill säga ett lån med en fast ränta under en given period. I dagsläget så får banken en ränteskillnadsersättning som beräknas fram med hjälp av statspappersräntor, men denna beräkning vill regeringen ändra på. Istället för statspappersräntor så vill man använda bostadsobligationsräntor när ränteskillnadsersättningen beräknas fram, vilket då skulle ge en lägre ersättning till banken.